Over ons

Stichting Hulpdienst In-Zicht helpt mensen in financiele en materiele nood die geen beroep kunnen doen op een vangnet.

Het werk van stichting bestaat voor grootste deel van de tijd uit de intensieve begeleiding van mensen met complexe schuldenproblematiek. Door de intensieve begeleiding en het opstarten van een goede hulpverleningsketen zijn de betrokken partijen in staat om sneller te schakelen en in onderlinge afstemming te komen tot een structurele oplossing voor de hulpbehoevende.

Achter veel hulpvragen gaat een wereld aan problemen schuil en elke situatie staat weer op zichzelf.

Daarom start Stichting Hulpdienst In-Zicht elk hulpverleningstraject met een uitgebreide intake. Hierbij wordt veel tijd en aandacht besteed aan de persoonlijke situatie en omstandigheden zodat de totale omvang van de hulpvraag goed ingeschat kan worden.

 

Hulpdienst In-Zicht biedt hulp en begeleiding bij het oplossen van kleine en grote problemen.

 

Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • aanvragen van bijstand en andere uitkeringen;
 • tegemoetkoming schoolkosten, studiekosten, studiefinanciering;
 • kwijtschelding van belastingen;
 • belastingaangiftes;
 • vragen rond werk, opleiding en werkeloosheid;
 • betalingsachterstanden en –regelingen;
 • complexe schuldenproblematiek;
 • budgetteren en/of het op orde brengen van de administratie;
 • verschillen van mening met de Overheid.

 

We doen dit met een groep vrijwilligers gratis voor iedereen die dit niet zelf (betalen) kan.

Stichting Hulpdienst In-Zicht als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel J Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen, worden op dit gedeelte van de website de volgende gegevens gepubliceerd:
 • Contactgegevens
 • Doelstelling
 • Beleidsplan
 • Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
 • Beloningsbeleid
 • Verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • Financiële verantwoording

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Hulpdienst In-Zicht 2018-2020 geeft weer op welke wijze de stichting invulling willen geven aan haar doelstelling. In de statuten staat dit als volgt:

“De stichting zet zich in voor mensen die zonder hulp niet tegen hun situatie zijn opgewassen en de stichting wil zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving. De stichting heeft derhalve ten doel:

(a) hulp en advies te bieden aan hulpbehoevende mensen en hun
zelfredzaamheid vergroten en zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving;

(b)het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Stichting Hulpdienst In-Zicht richt zich dus op hulpbehoevende mensen in financiële en/of materiele nood die geen beroep kunnen doen op een diaconaal of sociaal vangnet of in die gevallen dat het bestaande vangnet niet is staat is de hulpvraag te beantwoorden. De werkwijze van de stichting kenmerkt zich door een integrale aanpak en het opstarten van een
hulpverleningsketen zodat alle betrokken partijen in staat zijn om snel te schakelen en in onderlinge afstemming te komen tot een structurele oplossing voor de hulpbehoevende.

 

De hulpdienst is in de periode 2007 tot 2009 ontstaan vanuit verschillende projecten uit de lokale kerk en inmiddels per 9 mei 2014 uitgegroeid tot een zelfstandige stichting. De afgelopen jaren is het werk sterk toegenomen onder andere door de terugtredende overheid en bezuinigingen bij maatschappelijke organisaties en instellingen.

 

2019 was een bijzonder jaar voor de stichting. Met ingang van 2 januari hebben we intrek genomen in onze nieuwe locatie (de Kubus) en op 28 maart hebben we als stichting ons 10-jarig jubileum gevierd. Daarnaast zijn wij actief gestart met trainingen gericht op eigen vrijwilligers maar ook kennisoverdracht naar derden.

 

Beleidsplan 2018-2020

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden en overige medewerkers ontvangen geen bezoldiging of salaris voor door hen verrichte werkzaamheden.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden (vrijwilligers). Het bestuur laat zich bijstaan door een door haar te bepalen aantal medewerkers, die eveneens vrijwilligerswerk verrichten. Namen van bestuurders:
 • Algemeen directeur:
  • dr.ir. P.J van der Steen
 • Secretaris/Penningmeester:
  • ing. R.J. van Keulen
 • Lid bestuur:
  • D.R.M. van der Steen

Contactgegevens

Naam : Stichting Hulpdienst In-Zicht
KvK : 60656212
RSIN : 854002170
Adres : Spanjaardsgoed 5a
3901 HC Veenendaal
Telefoon : (06) 38255710
Email : [email protected]

Doelstelling

De stichting zet zich in voor mensen die zonder hulp niet tegen hun situatie zijn opgewassen en de stichting wil zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving. De stichting heeft derhalve ten doel:
 • (a) hulp en advies te bieden aan hulpbehoevende mensen en hun zelfredzaamheid vergroten en zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving;
 • (b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financiële verantwoording

In de financiële verantwoording publiceren wij de balans en de staat van baten en lasten van een boekjaar. Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar. Uiterlijk per 1 juli van een lopend kalenderjaar worden de gegevens van het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd. Het eerste boekjaar van de stichting zal (zoals statutair vastgelegd) de periode betreffen van 9 mei 2014 (oprichting) tot en met 31 december 2015.

 

attach_file Financiele Verantwoording 2019

attach_file Financiele Verantwoording 2020

Verslag uitgevoerde activiteiten

In 2019 heeft stichting Hulpdienst In-Zicht de volgende werkzaamheden verricht:
 • Loketfunctie (inloopspreekuur)
 • Intakegesprek en preventie (vroegtijdige signalering)
 • Ondersteuning bij het doen van aanvragen
 • Begeleiding van complexe hulpvragen
 • Doorverwijzing (schakelen en verbinden)
Deze werkzaamheden behoren tot de kerntaken van de stichting om haar doelstelling te verwezenlijken. In de onderstaande paragraaf staan de genoemde werkzaamheden verder toegelicht.
attach_file Uitgevoerde activiteiten 2019

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: