Over ons

Stichting Hulpdienst In-Zicht helpt mensen in financiele en materiele nood die geen beroep kunnen doen op een vangnet.

Het werk van stichting bestaat voor grootste deel van de tijd uit de intensieve begeleiding van mensen met complexe schuldenproblematiek. Door de intensieve begeleiding en het opstarten van een goede hulpverleningsketen zijn de betrokken partijen in staat om sneller te schakelen en in onderlinge afstemming te komen tot een structurele oplossing voor de hulpbehoevende.

Achter veel hulpvragen gaat een wereld aan problemen schuil en elke situatie staat weer op zichzelf.

Daarom start Stichting Hulpdienst In-Zicht elk hulpverleningstraject met een uitgebreide intake. Hierbij wordt veel tijd en aandacht besteed aan de persoonlijke situatie en omstandigheden zodat de totale omvang van de hulpvraag goed ingeschat kan worden.

 

Hulpdienst In-Zicht biedt hulp en begeleiding bij het oplossen van kleine en grote problemen.

 

Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • aanvragen van bijstand en andere uitkeringen;
 • tegemoetkoming schoolkosten, studiekosten, studiefinanciering;
 • kwijtschelding van belastingen;
 • belastingaangiftes;
 • vragen rond werk, opleiding en werkeloosheid;
 • betalingsachterstanden en –regelingen;
 • complexe schuldenproblematiek;
 • budgetteren en/of het op orde brengen van de administratie;
 • verschillen van mening met de Overheid.

 

We doen dit met een groep vrijwilligers gratis voor iedereen die dit niet zelf (betalen) kan.

Stichting Hulpdienst In-Zicht als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel J Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen, worden op dit gedeelte van de website de volgende gegevens gepubliceerd:
 • Contactgegevens
 • Doelstelling
 • Beleidsplan
 • Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
 • Beloningsbeleid
 • Verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • Financiële verantwoording

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting geeft weer op welke wijze wij als stichting invulling willen geven aan onze doelstelling. Het beleidsplan geeft inzicht in:

 • de te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van het doel
 • de wijze van werving van inkomsten
 • het beheer van het vermogen
 • de besteding van het vermogen

Beleidsplan 2018-2020

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden en overige medewerkers ontvangen geen bezoldiging of salaris voor door hen verrichte werkzaamheden.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden (vrijwilligers). Het bestuur laat zich bijstaan door een door haar te bepalen aantal medewerkers, die eveneens vrijwilligerswerk verrichten. Namen van bestuurders:
 • Algemeen directeur:
  • dr.ir. P.J van der Steen
 • Secretaris/Penningmeester:
  • ing. R.J. van Keulen
 • Lid bestuur:
  • D.R.M. van der Steen

Contactgegevens

Naam : Stichting Hulpdienst In-Zicht
KvK : 60656212
RSIN : 854002170
Adres : Spanjaardsgoed 5a
3901 HC Veenendaal
Telefoon : (06) 38255710
Email : info@hulpdienstinzicht.nl

Doelstelling

De stichting zet zich in voor mensen die zonder hulp niet tegen hun situatie zijn opgewassen en de stichting wil zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving. De stichting heeft derhalve ten doel:
 • (a) hulp en advies te bieden aan hulpbehoevende mensen en hun zelfredzaamheid vergroten en zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving;
 • (b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financiële verantwoording

In de financiële verantwoording publiceren wij de balans en de staat van baten en lasten van een boekjaar. Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar. Uiterlijk per 1 juli van een lopend kalenderjaar worden de gegevens van het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd. Het eerste boekjaar van de stichting zal (zoals statutair vastgelegd) de periode betreffen van 9 mei 2014 (oprichting) tot en met 31 december 2015.


attach_file Financiele Verantwoording 2017

Verslag uitgevoerde activiteiten

In Veenendaal zijn in 2014 vijftien onbetaalde vrijwilligers actief betrokken geweest bij het beantwoorden van ruim 500 hulpvragen. Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het ondersteunen van mensen bij de doen van aanvragen en in vullen van formulieren. In de praktijk betekent dit het ondersteunen bij het lezen en correct invullen van zowel digitale als papieren formulieren. Het andere deel van de werkzaamheden is gericht op intensieve begeleiding van mensen met complexe problematiek. De hulpdienst wordt daarnaast ingeschakeld bij problematiek waarbij de regulieren instanties als de Gemeente Veenendaal, BAC en Schuldhulpmaatje geen thuis (kunnen) geven of onvoldoende geëquipeerd (of materiedeskundig) zijn. De afgelopen jaren is het werk voor stichting Hulpdienst In-Zicht als gevolg van de economische crisis toegenomen en dit is verder versterkt door de terugtredende overheid en bezuinigingen bij maatschappelijke organisaties en instellingen. Met de nieuwe WMO ontwikkelingen die vanaf 1 januari 2015 en van kracht zijn geworden en de daarmee samenhangende drie decentralisaties voorziet de stichting een verdere toename van de werkzaamheden.   attach_file Uitgevoerde activiteiten 2014

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: